ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Hatályos: 2024. január

Bevezető

Adatkezelők neve: Bán Zsófia egyéni vállalkozó és Menyhárt Attila Benjámin egyéni vállalkozó.
Az adatkezelők székhelye: 1214 Budapest Iskola tér 9.
Adatkezelők képviselője: Menyhárt Attila Benjámin
Adatkezelő elérhetősége: menyhart.attila@korrigallak.hu, +36306040768

Személyes adatok típusai és azok kezelésének okai

Adatkezelés tárgya: Számviteli kötelezettségek teljesítése, érdekében megvalósuló adatkezelések és adattovábbítás. Valamint szolgáltatás igénybevételi és anamnézis űrlap kitöltése okán keletkezett adatkezelés.

Adatkezelő és az érintett közötti megállapodással egy polgári jogi jogviszony jön létre, mely keretében Adatkezelő a megbízás szerződésszerű teljesítésére, érintett pedig az ellenszolgáltatás megfizetésére vállalnak kötelezettséget. Ebből fakadóan Adatkezelő számára számla adási kötelezettség is keletkezik, melyeket a megfelelő tartalommal köteles kiállítani. A számla kötelező adattartamáról az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 169. § szakasza rendelkezik. Mivel Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak minősül, köteles annak megfelelően gondoskodni a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének teljesítéséről, a beszámolója összeállításáról, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvek, az azokra épített szabályok betartásáról, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket teljesüléséről. Mindezek teljesítésére adatkezelő tevékenysége során könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, azaz számlát állít ki, az üzleti évről készített beszámolót, üzleti jelentést, azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, naplófőkönyvet készít, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, illetőleg analitikus, valamint részletező nyilvántartásokat vezet. Adatkezelő ezeket a bizonylatokat az irányadó belső szabályzatainak, valamint a hivatkozott jogszabálynak megfelelően papír alapon és/vagy elektronikusan állítja ki.

Adatkezelés célja: Számviteli kötelezettségek teljesítése. Valamint szolgáltatás igénybevételi és anamnézis űrlap kitöltése okán keletkezett adatkezelés.

Kezelt adatok köre: Kereszt- és vezetéknév, cím (lakhely), telefonszám, e-mail cím, egészségügyi információk, leletek és panaszok.

Érintettek köre: Manuális kezelésen vagy mozgás tréningen, illetve Coaching folyamatban, vagy tanácsadásban résztvevő természetes személyek.

Adatok forrása: A személyes adatokat az érintett adja meg.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelés időtartama: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art. tv.) 47. § (3) bekezdése alapján a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is – az adózó adatkezelőnek a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie. Adatkezelő az anamnézis űrlapon gyűjtött egészségügyi információkat, leleteket az ügyfél utolsó szolgáltatás igénybevételi napjától számított 5 évig őrzi meg. Ez után az anamnézis űrlapon gyűjtött információk és leletek törlésre kerülnek.

Az adatkezelés tárgya: Sütik által megvalósított adatkezelés 

Adatkezelés célja: A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a honlap használatát, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát.

A sütik listája:

 • Google Analytics sütijei: „_ga”. Harmadik féltől származó süti. A webhely- és alkalmazástulajdonosokat segíti a szolgáltatásaik használatának megismerésében. Az alkalmazott sütik segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. A „_ga” süti a Google Analytics által használt fő süti, mely lehetővé teszi a szolgáltatások számára, hogy megkülönböztessék egymástól a felhasználókat. 2 évig érvényes. Minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást.
 • Facebook pixel sütijei. Harmadik féltől származó süti. A konverziókövetés funkciót tölti be, és a felhasználói műveletek követésére, illetve a konverzió hatékonyságának mérésére szolgál.
 • _fbp, _fbc. A Facebook sütije. A Facebook egy sor olyan reklámtermék szállítására használja, mint például valós idejű ajánlattétel harmadik fél hirdetőitől. 3 hónapig tárolja az adatot.
 • Session ID. A felhasználók munkamenetéért, illetve az adataik biztonságáért felel, 2 hétig tárolja az adatokat.
 • A süti funkciója, hogy segítsen megakadályozni a helyszíni kérelem-hamisítás (Cross-site Request Forgery, vagy CSRF) támadásokat. 1 évig tárolja az adatokat.

A kezelt adatok köre:  Az alkalmazott sütik igaz-hamis értékeket, UUID azonosítót, hash-elt tartalmakat kezelnek.

Az érintettek köre: Az Adatkezelő honlapjának felhasználója.

Az adatok forrása: Az Adatkezelő honlapján telepített technikai megoldások.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett által megadott hozzájárulás. A hozzájárulást az oldal meglátogatásakor, a felugró ablakon megjelenített módokon lehet megadni.

Az adatkezelés időtartama: A sütik listájában feltüntetett időtartamok.

Az érintett jogai

Az érintettnek joga van arra, hogy:

 • személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatokat az érintett (a kezelés időtartama alatt) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • tiltakozzon az adatkezelés ellen: az érintettet megilleti a jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontjai szerinti jogalap mentén valósulnak meg. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: az érintett általános jelleggel jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az érintettnek bármikor lehetősége van tájékoztatást kérni Adatkezelőtől az adatai kezelésével kapcsolatban. Jelen dokumentum is az érintett tájékoztatását, végső soron az átlátható adatkezelést biztosítja.
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: amennyiben az érintett előzetesen hozzájárult az adatok nyilvánosságra hozatalához, de utólag visszavonja a hozzájárulását, akkor Adatkezelő megszűnteti vagy megelőzi az adatok nyilvánosságra hozatalát.
 • adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • az adatkezelés korlátozását kérje: Adatkezelő a GDPR 18. cikkében szereplő feltételek valamelyikének teljesülése esetén az érintett ilyen irányú kérésére az érintettről tárolt személyes adatokat megjelöli, a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • az elfeledtetés jogával éljen: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike fennáll. Adatkezelő ilyen irányú kérelem érkezése esetén megvizsgálja, hogy fennállnak-e a törlés teljesítésének jogszabályi feltételei, illetőleg, hogy nincsenek-e olyan – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okok, amelyekre hivatkozva az adatkezelés szükséges.

Az érintetti jogok érvényesítésére az Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (email: menyhart.attila@korrigallak.hu) szolgál; erre a címre kell elektronikus úton elküldeni az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést, melyet Adatkezelő a kézhezvételt követő 30 naptári napon belül kezel.

Biztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. Akár papíron, akár elektronikusan kerül kiállításra valamely, személyes adatokat tartalmazó adathordozó (pl. magánokirat, számla stb.), Adatkezelő azt/azokat zártan, az illetéktelen hozzáféréstől elkülönítetten kezeli.

Profilalkotás

Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.

Jogorvoslat

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefonszám: +36 (1) 391-1400 Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Budapest, 2024. január 1.

error: